• (+30) 2310474762
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intelligent Hospital Beds for Patient Care

To έργο INSPECt με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-03717 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Εθνικούς πόρους. To INSPECt βασίζεται στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της κλινήρους νοσηλείας.

Περίληψη του έργου

Η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη νοσηλεία του είναι απαραίτητη για την αναγνώριση προτύπων ενδεικτικών κινδύνων ή παθογενειών, των οποίων η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ικανή να οδηγήσει σε μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας και κατ’ επέκταση, στην ελάττωση της διάρκειας και κόστους νοσηλείας.

Έρευνες δείχνουν ότι το 17% όλων των νοσηλευόμενων ασθενών θα παρουσιάσουν ένα ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο νοσοκομείο, ενώ στα περισσότερα κρίσιμα συμβάντα προηγούνται προειδοποιητικές ενδείξεις 6 έως 8 ώρες πριν από την εκδήλωση. Η έγκαιρη και αξιόπιστη ανίχνευση των ενδείξεων αυτών μπορεί να βοηθήσει στην εξατομικευμένη παροχή ιατρικής φροντίδας αποτρέποντας τις κλασικές “εκ των υστέρων” πρακτικές “διάσωσης” του περιστατικού. Από την άλλη, το φαινόμενο των ελκών από κατάκλιση ως αποτέλεσμα ισχυρών εστιών πίεσης στον κλινήρη ασθενή αποτελεί μία σοβαρή παρενέργεια της νοσηλείας που μπορεί να αποφευχθεί με την έγκαιρη και ακριβή χαρτογράφηση των σημείων πίεσης τα οποία παρεμποδίζουν την αιμάτωση των ιστών με αποτέλεσμα να νεκρώνονται.

Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της κλινήρους νοσηλείας. Το ευφυές κρεβάτι που αναπτύσσεται αποτελείται από ένα προσαρμοσμένο κάλυμμα στρώματος στο οποίο ενσωματώνονται δεκάδες μικρο-αισθητήρες που μετρά τις επιφανειακές πιέσεις όπως αυτές προκύπτουν από τη θέση του σώματος του ασθενούς και να συμπεραίνει φυσιολογικούς παραμέτρους, όπως καρδιακός και ο αναπνευστικός ρυθμός και η θέση του ασθενούς. Όλη η πληροφορία προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο σε μια οθόνη αφής όπου με τη χρήση ευφυών αλγορίθμων ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο παθολογικές καταστάσεις και περιοχές του σώματος που βρίσκονται σε παρατεταμένη πίεση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε έλκη από κατάκλιση. Σε αυτή την περίπτωση ειδοποιείτε το ιατρικό προσωπικό ώστε να λάβει δράση εγκαίρως.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η βελτίωση της ποιότητας νοσηλείας με την αναβάθμιση της κοινής νοσηλευτικής κλίνης σε ευφυή σταθμό συνεχούς παρακολούθησης της συμπεριφοράς του κλινήρους ασθενούς.

Image

Τα υποσυστήματα του INSPECt

Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων

Το Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων περιλαμβάνει μια ποικιλία από κατάλληλους αισθητήρες και συσκευές που επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων για τον κλινήρη ασθενή όπως θερμοκρασία σώματος, υγρασία δέρματος, πίεση, κ.α. Τα δεδομένα συλλέγονται από το σύστημα και προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη που συμπεριλαμβάνεται. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να προληφθούν επιπλοκές.

Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Το Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων είναι υπεύθυνο για την παροχή ανατροφοδότησης στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τόσο επειγόντων περιστατικών όσο και τυχόν εσφαλμένη αποστολή ειδοποιήσεων από το σύστημα. Πρακτικά, δέχεται δεδομένα από το Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων, την Καρτέλα Ιστορικού του ασθενούς, καθώς επίσης και γνώση σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας του και παρέχει συμβάντα, όπως είναι η αξιολόγηση ρίσκου εμφάνισης έλκους κατάκλισης για τον ασθενή και η αποστολή έγκαιρων ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Διαχείριση Συμβάντων

Η Διαχείριση Συμβάντων αποτελεί ένα μηχανισμό ειδοποίησης για τις υπόλοιπες δομικές μονάδες και τις υπηρεσίες του ευφυούς συστήματος και συμβάλλει στη βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας όσο και της αξιοπιστίας του συστήματος. Διαχειρίζεται τις εγγραφές, παρέχει μια μέθοδο δημοσίευσης των συμβάντων και, τέλος, διανέμει τα συμβάντα αυτά σε αντίστοιχες μονάδες και συσκευές του συστήματος ώστε να ειδοποιείται κατάλληλα το ιατρικό προσωπικό.

Οθόνη αφής

Στην οθόνη αφής προβάλλονται όλες οι πληροφορίες του συστήματος, όπως τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς κλπ. Η λειτουργία αφής επιτρέπει την επεξεργασία και το φιλτράρισμα των δεδομένων με ευκολία.

Συμμετέχοντες φορείς

© 2023 Vidavo.